VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

9. Tuloverot


Tuloverot tuloslaskelmassa

milj. euroa 2012 2011
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -20,7 -17,8
Edellisten tilikausien verot -0,1 0,2
Laskennallisten verojen muutos -0,7 12,1
Tuloverot yhteensä -21,5 -5,5


Efektiivisen verokannan täsmäytyslaskelma

milj. euroa 2012 2011
Emoyhtiön kotimaan verokanta 24,5 % 26,0 %
Tulos ennen veroja 196,7 161,8
Verot laskettuna kotimaan verokannalla -48,2 -42,1
Paikallisten verokantojen erojen vaikutus -4,0 -2,3
Verot aikaisemmilta tilikausilta -0,1 0,2
Osakkuusyhtiökirjausten vaikutus 10,8 11,1
Wärtsilä-osakkeiden myynnin vaikutus 22,9 18,2
Käypään arvoon oikaisut ja muut verovapaat tulot 1,0 1,6
Myytyjen toimintojen vaikutus
1,0
Vähennyskelvottomat kulut -0,9 -2,0
Verokantojen muutosten vaikutus 0,0 2,0
Käytetty kirjaamaton ja tappiosta huomioimaton verosaatava -3,5 -2,9
Verosaatavien arvostuksen muutos 0,5 9,7
Muut erot 0,0 -0,1
Verot tuloslaskelmassa -21,5 -5,5


Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

2012
milj. euroa Yhteensä Vero Netto
Muuntoerot -1,0
-1,0
Suoraan omaan pääomaan kirjatut muutokset osakkuusyhtiössä 0,1
0,1
Rahavirran suojaukset -1,1 0,3 -0,8
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) -0,8 0,3 -0,5
Tilikauden muut laajan tuloksen erät -2,8 0,6 -2,2


2011
milj. euroa Yhteensä Vero Netto
Muuntoerot 3,5
3,5
Suoraan omaan pääomaan kirjatut muutokset osakkuusyhtiössä -2,4
-2,4
Rahavirran suojaukset -0,7 0,2 -0,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) -0,5 0,2 -0,3
Tilikauden muut laajan tuloksen erät -0,1 0,4 0,2

Laskennalliset tuloverot taseessa

2012
Laskennalliset verosaamiset


Tulos- Laajaan Siirrot


laskelmaan tulokseen ja
milj. euroa 1.1.2012 kirjatut kirjatut muuntoerot 31.12.2012
Eläkevelvoitteet 2,6 0,0 0,2 0,0 2,7
Varaukset 10,0 0,2
0,0 10,1
Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset 1,3 -0,6
-0,2 0,5
Poistoerot 0,7 -0,1
0,0 0,6
Vahvistetut tappiot 15,7 -1,1
-0,1 14,6
Laskennallisten verosaamisten vähennyserä -8,6 1,7
0,9 -6,0
Muut väliaikaiset erot 6,1 0,8 0,2 -1,0 6,1
Laskennallinen verosaaminen yhteensä 27,8 0,8 0,4 -0,4 28,6
Netotettu laskennallisesta verovelasta -0,8 -2,1 0,0 0,0 -2,9
Laskennallinen verosaaminen, netto 27,0 -1,3 0,4 -0,4 25,8


Laskennalliset verovelat


Tulos- Laajaan Siirrot


laskelmaan tulokseen ja
milj. euroa 1.1.2012 kirjatut kirjatut muuntoerot 31.12.2012
Poistoerot 4,5 -0,6
-0,4 3,6
Käyvän arvon muutokset 11,5 1,5

13,0
Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset* 26,4 -0,3

26,0
Muut väliaikaiset erot 3,5 0,9 -0,2 0,4 4,6
Laskennallinen verovelka yhteensä 45,8 1,6 -0,2 0,0 47,1
Netotettu laskennallisesta verosaamisesta -0,8 -2,1 0,0 0,0 -2,9
Laskennallinen verovelka, netto 45,0 -0,5 -0,2 0,0 44,3


Laskennalliset verosaamiset (+) / -velat (-), netto -18,0


-18,5


* Koostuu pääasiassa käypään arvoon oikaisuista liiketoimintojen yhdistämisessä.
2011
Laskennalliset verosaamiset


Tulos- Laajaan Siirrot


laskelmaan tulokseen ja
milj. euroa 1.1.2011 kirjatut kirjatut muuntoerot 31.12.2011
Eläkevelvoitteet 1,3 1,1 0,1 0,0 2,6
Varaukset 8,5 1,2
0,2 10,0
Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset 1,3 -0,1
0,0 1,3
Poistoerot 0,9 -0,2
0,0 0,7
Vahvistetut tappiot 19,2 -2,9
-0,6 15,7
Laskennallisten verosaamisten vähennyserä -20,2 11,8
-0,2 -8,6
Muut väliaikaiset erot 4,7 1,1 0,2 0,1 6,1
Laskennallinen verosaaminen yhteensä 15,9 12,0 0,3 -0,4 27,8
Netotettu laskennallisesta verovelasta -0,7 0,0 0,0 -0,1 -0,8
Laskennallinen verosaaminen, netto 15,2 12,0 0,3 -0,5 27,0


Laskennalliset verovelat


Tulos- Laajaan Siirrot


laskelmaan tulokseen ja
milj. euroa 1.1.2011 kirjatut kirjatut muuntoerot 31.12.2011
Poistoerot 4,3 0,1
0,0 4,5
Käyvän arvon muutokset 11,2 0,3

11,5
Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset* 30,0 -3,0
-0,6 26,4
Muut väliaikaiset erot 0,9 2,5 -0,1 0,1 3,5
Laskennallinen verovelka yhteensä 46,4 -0,1 -0,1 -0,4 45,8
Netotettu laskennallisesta verosaamisesta -0,7 0,0 0,0 -0,1 -0,8
Laskennallinen verovelka, netto 45,8 -0,1 -0,1 -0,6 45,0


Laskennalliset verosaamiset (+) / -velat (-), netto -30,6


-18,0


* Koostuu pääasiassa käypään arvoon oikaisuista liiketoimintojen yhdistämisessä.


Laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan, mikäli on olemassa laillinen toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata verosaamisia verovelkoja vastaan ja kun jaksotetut tuloverot kohdistuvat samaa veroviranomaista kohtaan. Tytäryhtiöiden voitonjako on konsernin itse päätettävissä. Osakkuusyhtiö Wärtsilä on pörssiyhtiö ja sen osingonjako on Fiskarsille verovapaata. Verot, jotka liittyvät rahavirran suojaukseen ja vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Konsernilla on käyttämättömiä verotuksessa vahvistettuja tappioita, joista johtuvia verosaamisia oli tilikauden päättyessä 14,6 milj. euroa (15,7). Verosaamisten arvostusvaraus on kirjattu verosaamisia vastaan, jotta verosaamisten määrä ei ylittäisi todennäköistä verotettavaa tuloa tulevina vuosina. Vahvistetut tappiot, arvostusvaraus huomioiden, eivät vanhene seuraavien viiden vuoden aikana. Tuloslaskelmaan kirjatut verot on eritelty aiemmin tässä liitetiedossa yhdeksän.