VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

8. Rahoitustuotot ja -kulut


milj. euroa 2012 2011
Wärtsilän osakkeiden realisointitulos 87,0 69,8
Osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista 0,0 0,0
Korkotuotot rahavaroista 0,3
Muiden osakkeiden arvostus käypään arvoon tulosvaikutteisesti 0,8 2,1
Kurssivoitot kaupallisten kassavirtojen suojauksista
2,9
Kurssivoitot, muut 0,1 0,1
Rahoitustuotot yhteensä 88,2 74,9Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista -3,4 -4,6
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavasta rahoitusleasingista -0,6 -0,7
Tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista johdannaisista -0,1 -1,0
Kurssitappiot kaupallisten kassavirtojen suojauksista -0,2
Muut rahoituskulut -0,7 -1,2
Rahoituskulut yhteensä -5,0 -7,5Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 83,2 67,4