VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

6. Liiketoiminnan kulut


Toimintokohtaiset kulut kululajeittain

milj. euroa 2012 2011
Aineet ja tarvikkeet 368,7 364,3
Varaston muutos 0,9 14,4
Työsuhde-etuudet 173,3 171,7
Poistot ja arvonalentumiset 21,9 21,5
Ulkoiset palvelut 55,6 61,7
Muut kulut 65,6 58,3
Yhteensä 686,0 691,9Liiketoiminnan muut kulut

milj. euroa 2012 2011
Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,0 0,2
Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappiot
5,3
Käyttöomaisuuden romutustappiot 0,1 0,4
Kilpailunrajoitusmaksu
3,0
Muut kulut 0,0 0,9
Yhteensä 0,1 9,7Poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin

milj. euroa 2012 2011
Rakennukset 3,9 1,5
Koneet ja kalusto 12,9 13,9
Aineettomat hyödykkeet 4,7 4,6
Sijoituskiinteistöt 0,4 1,4
Yhteensä 21,9 21,5Tilintarkastajien palkkiot

milj. euroa 2012 2011
Tilintarkastuspalkkiot 0,7 0,7
Todistukset ja lausunnot 0,1 0,0
Veroneuvonta 0,3 0,3
Muut palkkiot 0,4 0,1
Yhteensä 1,5 1,1Konsernin tilintarkastaja vuosina 2011 ja 2012 oli KPMG.