VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

28. Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat


12.12.2012 Fiskars allekirjoitti sitovan sopimuksen tanskalaisen Royal Copenhagen A/S:n ja Royal Scandinavian Modern KK Japanin osakekantojen ostosta. Fiskars hankki 100 % yhtiöiden osakkeista Royal Scandinavia A/S:ltä, jonka määräysvaltainen emoyhtiö on tanskalainen pääomasijoitusyhtiö Axcel. Hankinta-ajankohta oli 4.1.2013. Osakkeiden kauppahinta (velaton yritysarvo) oli 490 milj. Tanskan kruunua, eli noin 66 milj. euroa, josta kaupan toteutumishetkellä vähennetään nettovelka ja jota oikaistaan käyttöpääomaan liittyvillä erillä. Fiskars rahoitti hankinnan olemassa olevilla velkajärjestelyillään.


Kaupan myötä Fiskars luo ainutlaatuisen valikoiman johtavia pohjoismaisia kattamisen brändejä; Royal Copenhagenin perinteikkäät käsinmaalatut astiastot täydentävät Fiskarsin arvostettua kattamisen brändiperhettä. Kaupan toteuduttua Royal Copenhagenista tuli osa Fiskarsin Koti -liiketoiminta-aluetta. Kaupalla odotetaan olevan positiivinen vaikutus Fiskars-konsernin liiketulokseen (EBIT) vuodesta 2013 alkaen.


Fiskars kirjasi yhteensä 1,1 milj. euron edestä palkkioita liittyen neuvonta- ja arvonmäärityspalveluihin. Palkkiot sisältyvät konsernituloslaskelman "Hallinnon kulut" -erään. Hankinnan alkuperäinen kirjanpitokäsittely on kesken, mistä johtuen hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot esitetään alustavina. Liikearvon arvioidaan olevan 28 milj. euroa, ja sen syntymiseen vaikuttivat Fiskarsin aseman vahvistuminen Pohjoismaiden lisäksi Aasiassa, jossa Royal Copenhagen on yksi johtavista kattamisen premium-brändeistä. Syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen sekä luovutettavan vastikkeen ja syntyvän liikearvon alustavat arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:


EUR million
Aineettomat höydykkeet (lukuun ottamatta liikearvoa) 22,1
Aineelliset hyödykkeet 13,0
Rahoitusvarat 2,1
Laskennalliset verosaamiset 11,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 48,9


Vaihto-omaisuus 7,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14,6
Rahavarat ja muut rahoitusvarat 2,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 25,1


Korolliset velat 21,4
Laskennalliset verovelat 5,5
Eläkevelvoitteet ja varaukset 2,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 29,7


Korolliset velat 4,3
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 14,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 19,2


Määräysvallattomien omistajien osuus* 0,8
Nettovarallisuus 24,3
Luovutettava vastike 52,3
Liikearvo 28,0


Hankittu liiketoiminta yhdistellään konsernitilinpäätökseen 4.1.2013 alkaen.


* Määräysvallattomien omistajien osuus on arvostettu määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta.