VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

26. Lähipiiritapahtumat


Konsernilla ei ole merkittäviä liiketoiminnallisia transaktioita, velkoja tai saatavia osakkuusyhtiö Wärtsilän kanssa. Wärtsilältä saatu osinko 26,8 milj. euroa (40,9) on raportoitu konsernin rahavirtalaskelmassa eränä osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko saatiin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Iittala Group Oy Ab on osakkuusyhtiönsä Koy Iittalan Lasimäen vuokralainen ja on myöntänyt osakkuusyhtiölleen pääomalainan. Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin 200 000 euron kertaluonteinen konsulttipalkkio Fiskarsin ja Investor AB:n välisen yhtiösopimuksen neuvottelemisen johdosta liittyen pitkäaikaiseen Wärtsilä-omistajuuteen.


Tilikaudella 2011 Fiskars on kirjannut palkkioita lakiasianpalveluista Foley & Lardner LLP:lle, jossa Fiskarsin hallituksen jäsen Ralf Böer oli puheenjohtajana ja toimitusjohtajana 1.6.2011 asti. Ralf Böer ei ole ollut näiden palveluiden antajana, ja Foley:lle maksetut kokonaiskustannukset ovat vähemmän kuin 0,25 % Foley:n liikevaihdosta.


milj. euroa 2012 2011
Vuokrat 0,2 0,1
Pääomalaina 0,2 0,2
Lakiasiainhoitokustannukset
0,4


Hallituksen ja johdon jäsenten osakeomistukset 31.12.

Sisältää niiden yhteisöjen omistukset, joissa henkilöillä on määräysvalta yhdessä perheenjäsenen kanssa.2012 2011


Määräys-

Määräys-

Henkilö- valta-
Henkilö- valta-

kohtainen yhteisöjen
kohtainen yhteisöjen

omistus omistus Yhteensä omistus omistus Yhteensä
Bergh Kaj-Gustaf 5 000
5 000 5 000
5 000
Böer Ralf 5 677
5 677 5 677
5 677
Ehrnrooth Alexander 1 625 000 10 227 000 11 852 000 1 625 000 10 200 000 11 825 000
Ehrnrooth Paul 8 205 9 095 406 9 103 611 8 205 9 030 406 9 038 611
Fromond Louise 601 135 8 294 050 8 895 185 601 135 8 229 050 8 830 185
Gripenberg Gustaf 243 320 4 057 289 4 300 609 243 320 4 057 289 4 300 609
Jonasson Blank Ingrid 0
0 0
0
Slotte Karsten 1 000
1 000 1 000
1 000
Suominen Jukka 1 500
1 500 1 500
1 500Alfthan Max 2 500
2 500 2 500
2 500
Gaggl Risto* 0
0

0
Kangas-Kärki Teemu**


2 000
2 000
Karlsson Jutta 0
0 0
0
Kauniskangas Kari 28 897
28 897 26 397
26 397
Korhonen Hille***


3 350
3 350
Pitkänen Ilkka**** 1 750
1 750

Yhtiön johdolla ja hallituksen jäsenillä ei ole lainoja yhtiöltä eikä heidän puolestaan ole annettu pantteja tai otettu muita vastuita. Hallituksen ja johdon jäsenten omistama osuus yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista on 41,8 %.


* Johtoryhmän jäsen 20.11.2012 alkaen.

** Johtoryhmän jäsen 2.3.2012 asti.

*** Johtoryhmän jäsen 31.10.2012 asti.

**** Johtoryhmän jäsen 27.8.2012 alkaen.


Hallitukselle ja johdolle maksetut palkat ja palkkiot


tuhatta euroa 2012 2011
Bergh Kaj-Gustaf 98,4 92,0
Böer Ralf 49,0 44,0
Ehrnrooth Alexander 64,0 62,6
Ehrnrooth Paul 63,4 62,0
Fromond Louise 47,2 45,2
Gripenberg Gustaf 49,8 47,2
Jonasson Blank Ingrid 49,0 44,6
Slotte Karsten 46,6 45,2
Suominen Jukka 49,0 44,6Kauniskangas Kari 829,3 986,4
Johtoryhmä poislukien toimitusjohtaja 1 131,0 1 179,7
Yhteensä 2 476,2 2 653,6Avainhenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Luvut on esitetty suoriteperusteisesti ja vertailuvuoden tiedot on oikaistu vastaavasti.