VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

23. Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet


Suurin osa Fiskars-konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa ovat suljettuja etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joissa tulevat palkankorotukset eivät vaikuta velan määrään. Etuuspohjaiset järjestelyt Norjassa eivät ole suljettuja. Konsernilla on Suomessa lisäeläkejärjestelyjä, jotka luokitellaan etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Hyväksytyt aktuaarit ovat tehneet etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset laskelmat. Italiassa on työsuhteen päättymisen jälkeisiä työsuhde-etuuksia, jotka ovat yhtiön vastuulla, mutta joiden velan määrä on lopullinen ja jotka ovat sellaisinaan maksupohjaisia järjestelyjä.


milj. euroa 2012 2011
Velat työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista* 1,6 1,7
Etuuspohjaiset eläkevelat** 5,7 6,5
Taseen eläkevelka yhteensä 7,3 8,2
* Velat työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista: Italia 1,3 (1,5), Muut 0,3 (0,2) milj. euroa.

** Etuuspohjaiset eläkevelat koostuivat seuraavasti: Saksa 1,3 (1,1), Norja -0,8 (-0,8), Hollanti 0 (1,4) , UK -0,2 (-0,4), USA 5,2 (5,0) ja Suomi 0,2 (0,2) milj. euroa.


Summat 31.12.

milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008
Velvoitteen nykyarvo 25,2 26,1 26,4 27,1 23,9
Varojen käypä arvo 19,5 19,6 19,7 20,0 17,0
Järjestelyn alijäämä/(ylijäämä) 5,7 6,5 6,7 7,1 6,9
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyn veloista 0,1 0,5 0,2 0,8 2,3
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyyn kuuluvista varoista 0,4 -0,9 0,3 1,5 -4,9

Taseeseen merkityt erät

milj. euroa 2012 2011
Velvoitteen nykyarvon muutokset:
Velvoite tilikauden alussa 26,1 26,4
Muuntoerot 0,5 0,6
Työsuorituksesta johtuvat menot 0,0 0,2
Korkomenot 1,0 1,2
Vakuutusmatemaattiset (voitot)/tappiot 1,8 -0,4
Järjestelyjen supistamisesta johtuvat (voitot)/tappiot -2,7
Maksetut etuudet -1,6 -1,7
Velvoite 31.12. 25,2 26,1Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset:
Arvo kauden alussa 19,6 19,7
Muuntoerot 0,6 0,4
Varojen odotettu tuotto 0,9 1,0
Vakuutusmatemaattiset voitot/(tappiot) 0,4 -1,1
Maksetut etuudet -1,6 -1,7
Maksusuoritukset järjestelyyn 1,2 1,4
Suoritukset liittyen järjestelyn supistamiseen -1,3
Muut muutokset -0,4 0,0
Arvo 31.12. 19,5 19,6
Etuuspohjaiset eläkevelat, netto 31.12. 5,7 6,5
Tulosvaikutteisesti kirjatut kulut

milj. euroa 2012 2011
Työsuoritukseen perustuvat menot 0,0 0,2
Korkomenot 1,0 1,2
Järjestelyn supistamisesta ja velvoitteen täyttämisestä johtuvat (voitot)/tappiot -0,8
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto -0,9 -1,0
Yhteensä -0,7 0,4

Kumulatiiviset suoraan muihin laajan tuloksen eriin kirjatut tuotot ja kulut

milj. euroa 2012 2011
Vakuutusmatemaattiset voitot/(tappiot) -1,4 -0,6
Laskennallinen vero 0,6 0,3
Yhteensä -0,8 -0,3
Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto/(tappio) 1,3 0,1
Järjestelyt USA:ssa ja Saksassa ovat konsernin omalla vastuulla. Järjestelyt Suomessa, Norjassa ja Hollannissa ovat paikallisten eläkevakuutusyhtiöiden hoidettavina. Iso-Britannissa järjestelyyn kuuluvat varat, yhteensä 13,3 milj. euroa, on sijoitettu osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Näistä 9,3 milj. euroa on sijoituksia osakkeisiin. Konserni arvioi, että vuoden 2013 maksusuoritukset järjestelyihin ovat yhteensä 1,2 milj. euroa.


Varojen prosentuaalinen jakautuminen omaisuusryhmittäin

% 2012 2011
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 54 49
Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit 7 4
Kiinteistöt 6 7
Joukkovelkakirjalainat 32 31
Muut 1 9
Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset 31.12.


Diskonttokorko
% 2012 2011
Iso-Britannia 4,35 4,90–5,10
Saksa 3,0 4,8
Suomi 3,0 4,8
Yhdysvallat 3,1 4,2
Norja 2,2 3,3
Hollanti
4,8
Varojen tuotto-odotus, pitkäaikainen
% 2012 2011
Iso-Britannia 4,35 1,60–5,15
Saksa n/a n/a
Suomi 3,0 4,8
Yhdysvallat n/a n/a
Norja 2,2 4,8
Hollanti
4,8
Palkankorotusoletus
% 2012 2011
Iso-Britannia n/a 3,8
Saksa 0,0 0,0
Suomi 2,5 2,5
Yhdysvallat n/a n/a
Norja 3,3 4,0
Hollanti
0–4,0
Eläkkeiden korotusoletus
% 2012 2011
Iso-Britannia 0–2,75 2,3–3,0
Saksa 2,0 1,8
Suomi 2,1 2,1
Yhdysvallat 0,0 0,0
Norja 0,0 0,7
Hollanti
0–2,5