VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

17. Rahoitusvarat


Sijoitukset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

milj. euroa 2012 2011
Kirjanpitoarvo 1.1. 8,9 6,7
Lisäykset 0,2 0,2
Vähennykset
-0,3
Käyvän arvon muutokset 0,6 2,2
Kirjanpitoarvo 31.12. 9,7 8,9Sijoitukset sisältävät noteerattuja ja noteeraamattomia osakkeita sekä noteeraamattomat rahastot. Noteeratut osakkeet on arvostettu markkina-arvoon (käypien arvojen hierarkiataso 1). Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintamenoonsa (taso 3), koska niiden käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavilla. Noteeraamattomien rahastojen käyvät arvot perustuvat rahaston ilmoittamaan markkina-arvoon (taso 3). Käyvän arvon muutokset kirjataan tulokseen. Katso käypien arvojen luokittelutasot laadintaperiaatteista, liitetieto 1.


Muut sijoitukset

milj. euroa 2012 2011
Hankintamenot 1.1. 1,2 1,6
Tilikauden muuntoerot 0,0 0,0
Lisäykset 0,0 0,1
Vähennykset -0,5 -0,4
Muut muutokset 0,0 -0,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,8 1,2Muut sijoitukset koostuvat pitkäaikaisista saamisista ja ne esitetään hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon arvostettuna (taso 3).