VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

16. Osuudet osakkuusyhtiöissä


milj. euroa 2012 2011
Kirjanpitoarvo 1.1. 300,8 341,0
Vähennykset -41,5 -40,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 47,8 42,7
Saadut osingot -26,8 -40,9
Osuus muista laajan tuloksen eristä 0,1 -2,0
Muut muutokset

Kirjanpitoarvo 31.12. 280,4 300,8Kirjanpitoarvon sisältämä liikearvo 46,4 54,0Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta koostuu tulososuudesta vähennettynä saaduilla osingoilla 26,8 milj. euroa (40,9). Osuus muista laajan tuloksen eristä aiheutuu muutoksista osakkuusyhtiön omassa pääomassa. Huhtikuussa 2012 Fiskars Oyj Abp:n täysin omistama tytäryhtiö Avlis AB myi 13,8 % Wärtsilä-omistuksestaan (11,7 % helmikuussa 2011).


Osakkuusyhtiöiden taloudellinen yhteenveto

milj. euroa 2012 2011
WÄRTSILÄ OYJ ABP

Omistusosuus-% 13,0 15,1
Varat 5 038 4 600
Velat 3 214 2 934
Oma pääoma 1 824 1 666
Liikevaihto 4 725 4 209
Tilikauden tulos 344 293Fiskarsin merkittävin osakkuusyhtiö on Wärtsilä Oyj Abp. Fiskarsin omistusosuus Wärtsilän osakkeista oli 13,0 % (15,1) osakkeista ja äänistä. Osakkeet omistaa Fiskarsin kokonaan omistama tytäryhtiö Avlis AB. Fiskars on Wärtsilän suurin yksittäinen osakkeenomistaja, ja Fiskarsilla on huomattava vaikutusvalta Wärtsilään hallituksen jäsenmäärän kautta. Siten Fiskars yhdistelee Wärtsilän konsernitilinpäätökseensä osakkuusyhtiönä IAS 28:n mukaisesti.


Fiskarsin Wärtsilä-omistuksen markkina-arvo tilikauden 2012 lopussa oli 839,0 milj. euroa (663,9).