VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

15. Sijoituskiinteistöt


milj. euroa 2012 2011
Hankintamenot 1.1. 18,8 18,6
Tilikauden muuntoerot -0,2 0,3
Vähennykset -1,0 -0,1
Hankintamenot 31.12. 17,6 18,8Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 12,6 11,0
Tilikauden muuntoerot -0,1 0,3
Tilikauden suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset 0,4 1,4
Vähennykset -0,7 -0,1
Kertyneet suunnitelmapoistot ja arvonalennukset 31.12. 12,1 12,6Kirjanpitoarvo 31.12. 5,5 6,2Käypä arvo

Sijoituskiinteistöt koostuvat emoyhtiön Suomessa omistamasta Fiskarsin Ruukin alueesta ja Fiskars Brands Inc:n USA:ssa sijaitsevista rahoitusleasingkiinteistöistä, jotka eivät ole konsernin operatiivisessa käytössä. Ruukin alue on kulttuurisilta ja historiallisilta arvoiltaan ainutlaatuinen eikä sille näin ollen ole saatavissa verrokkiin perustuvaa markkina-arvoa.


Kirjanpitoarvot maittain

milj. euroa 2012 2011
Suomi 4,6 5,2
USA 0,8 1,0
Yhteensä 5,5 6,2