VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

14. Biologiset hyödykkeet


milj. euroa 2012 2011
Käypä arvo 1.1. 35,6 36,7
Kasvun aiheuttama lisäys 1,0 1,4
Hinnanmuutosten vaikutus 1,0 -1,0
Vähennykset (hakkuut) -0,8 -1,5
Inventointi* 4,4
Käypä arvo taseessa 31.12. 41,2 35,6Fiskarsilla on noin 15 000 hehtaaria maa- ja metsäomaisuutta Suomessa, mukaan lukien merkittävä maaomistus Fiskarsin ruukissa. Biologisten varojen arvo perustuu Metsäntutkimuslaitoksen kantohintatilastosta laskettuun kolmen vuoden liukuvaan keskiarvoon, joka on kerrottu arvioiduilla puutavaralajikohtaisilla puumäärillä niiden realisointiin liittyvät kulut ja riskit huomioon ottaen.


* Metsän inventoinnin tuloksena sekä metsän määrä kokonaisuutena että eri puutavaralajien osuudet muuttuivat.