VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

12. Aineettomat hyödykkeet


milj. euroa 2012 2011
Hankintamenot 1.1. 184,2 180,3
Tilikauden muuntoerot -0,1 0,6
Silvan myynti
-3,4
Lisäykset 19,9 5,0
Vähennykset -0,6 -0,5
Siirrot tase-erien välillä 0,8 2,2
Hankintamenot 31.12. 204,2 184,2Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 59,0 55,0
Tilikauden muuntoerot 0,0 0,8
Tilikauden suunnitelmapoistot 4,7 4,6
Vähennykset -0,4 -0,5
Siirrot tase-erien välillä 0,3 -0,9
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 63,5 59,0Kirjanpitoarvo 31.12. 140,7 125,2Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät tavaramerkit 102,2 102,2Koska tavaramerkeistä saadut hyödyt eivät ole aikasidonnaisia, niistä ei tehdä poistoja, vaan ne testataan vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta "relief from royalty" -menetelmää käyttäen. Tavaramerkkien kerryttämät rahavirrat määritellään tunnistamalla kunkin tavaramerkin kerryttämä liikevaihto. Tavaramerkin käyttöarvo määritellään tulevien kassavirtojen nykyarvona perustuen johdon hyväksymiin viiden vuoden kassavirtalaskelmiin. Viiden vuoden suunnittelukauden ylittävät rahavirrat lasketaan käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. Arvonalentumistestausten perusteella tavaramerkkien arvonalentamiselle ei ollut tarvetta tilikausilla 2011 ja 2012.


Käytetyt keskeisimmät olettamukset arvonalennustestauksessa

% 2012 2011
Myynnin keskimääräinen kasvu 1,8 1,9
Loppuarvojakson kasvuolettama jäännösarvoa laskettaessa 3,0 3,0
Diskonttokorko ennen veroja, keskiarvo* 9,5 7,9* Käytetty prosenttiyksikön korkeampaa riskipreemiota kuin goodwill-testauksessa.

Herkkyysanalyysi

Jokaisen tavaramerkin arvostukselle on tehty herkkyysanalyysi käyttämällä erilaisia pessimistisempiä skenaarioita keskeisille arvonalentumistestauksessa käytetyille muuttujille. Johto arvioi, että lukuun ottamatta tavaramerkkiä Gingher minkään käytetyn keskeisen muuttujan jokseenkin mahdollinen muutos ei johda arvonalennuksiin. Tavaramerkki Gingherin kerryttämät rahavirrat ylittävät tällä hetkellä 0,6 milj. eurolla sen kirjanpitoarvon 3,4 milj. euroa, ja 1,1 prosenttiyksikön kasvu ennen veroja määritellyssä diskonttokorossa johtaisi siihen, että Gingherin kerrytettävissä oleva rahamäärä vastaisi sen kirjanpitoarvoa.


milj. euroa 2012 2011
Investointisitoumukset aineettomiin hyödykkeisiin 3,3 1,2