VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

11. Liikearvo


milj. euroa 2012 2011
Hankintamenot 1.1. 110,1 119,8
Tilikauden muuntoerot -0,8 1,5
Vähennykset
-11,3
Hankintamenot 31.12. 109,3 110,1Kertyneet arvonalentumiset 1.1. 21,4 31,2
Tilikauden muuntoerot -0,8 1,5
Vähennykset
-11,3
Kertyneet arvonalentumiset 31.12. 20,7 21,4Kirjanpitoarvo 31.12. 88,6 88,6Liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia poistoja vaan sitä testataan arvonalentumisen varalta.


Liikearvoa sisältävien rahavirtaa tuottavien yksikköjen arvonalentumistestaus


Liikearvon kohdistus rahavirtaa tuottaville yksiköille:

milj. euroa 2012 2011
Koti 73,8 73,8
Puutarha 14,8 14,8
Yhteensä 88,6 88,6Yrityshankinnoista syntynyt liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille (RTY). Liiketoiminta-alueet, jotka muodostavat RTY:t, ovat Koti ja Puutarha. RTY:n käyttöarvo määritellään tulevien viiden vuoden rahavirtojen nykyarvona perustuen johdon hyväksymiin strategiasuunnitelmiin. Suunnittelukauden ylittävät rahavirrat lasketaan käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. Diskonttokorkona käytetään Fiskarsin määrittelemää pääomakustannuksen painotettua keskiarvoa verojen jälkeen (WACC). Diskonttokoron osatekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, yrityskohtainen riskilisä, teollisuuskohtainen beta, vieraan pääoman kustannus ja velan ja oman pääoman suhde. Arvonalentumistestausten perusteella mikään RTY ei osoittanut liikearvon alaskirjaustarvetta 31.12.2012.

Käytetyt keskeisimmät olettamukset arvonalennustestauksessa

% 2012 2011
Myynnin keskimääräinen kasvu 1,8 1,8
Loppuarvojakson kasvuolettama jäännösarvoa laskettaessa 2,5 2,5
Diskonttokorko ennen veroja 8,2 6,9Testeissä suunnittelukauden myynnin keskimääräisiä kasvuolettamia on maltillistettu verrattuna strategiasuunnitelmiin. Arvonalennustestauksessa käytetty EBIT on RTY:n todellinen kolmen viimeisen vuoden keskimääräinen EBIT-% suhteessa liikevaihtoon. Tätä käytetään johdonmukaisesti kaikille ajanjaksoille viiden vuoden kassavirtalaskelmassa.


Herkkyysanalyysi

Jokaisen RTY:n arvostukselle on tehty herkkyysanalyysi käyttämällä erilaisia pessimistisempiä skenaarioita keskeisille arvonalentumistestauksessa käytetyille muuttujille. Johto arvioi, ettei minkään käytetyn keskeisen muuttujan jokseenkin mahdollinen muutos johda arvonalennuksiin diskontattujen kassavirtojen ylittäessä huomattavasti testattujen omaisuuserien arvot.