VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRSKonsernin tuloslaskelma


milj. euroa Liite 2012
2011
Liikevaihto 2 747,8
742,5
Hankinnan ja valmistuksen kulut 6 -475,4
-483,3
Bruttokate
272,4 36 % 259,2 35 %Liiketoiminnan muut tuotot 5 2,1
2,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut 6 -128,9
-126,3
Hallinnon kulut 6 -73,5
-64,0
Tutkimus- ja kehittämiskulut 6 -8,1
-8,6
Liiketoiminnan muut kulut 6 -0,1
-9,7
Liiketulos
63,9 9 % 52,8 7 %Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 14 5,6
-1,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 16 47,8
42,7
Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto 16 87,0
69,8
Muut rahoitustuotot ja -kulut 8 -3,8
-2,4
Tulos ennen veroja
200,4 27 % 161,8 22 %Tuloverot 9 -21,5
-5,5Tilikauden tulos
178,9 24 % 156,3 21 %Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajat
178,9
156,3Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) 10 2,18
1,91Laaja tuloslaskelma


milj. euroa Liite 2012
2011
Tilikauden tulos
178,9
156,3Muuntoerot
-1,0
3,9

siirretty tuloslaskelmaan


-0,5
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut muutokset
osakkuusyhtiöissä 16 0,3
-2,0

siirretty tuloslaskelmaan
-0,1
-0,4
Rahavirran suojaukset
-0,8
-0,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen jälkeen
-0,5
-0,3
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä
-2,2
0,2Tilikauden laaja tulos yhteensä
176,7
156,6Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajat
176,7
156,6


Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.