VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

Konsernin tase


milj. euroa Liite 31.12.2012
31.12.2011VaratPITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 11 88,6
88,6
Muut aineettomat hyödykkeet 12 140,7
125,2
Aineelliset hyödykkeet 13 90,0
94,4
Biologiset hyödykkeet 14 41,2
35,6
Sijoituskiinteistöt 15 5,5
6,2
Osuudet osakkuusyhtiöissä 16 280,4
300,8
Rahoitusvarat 17 10,5
10,1
Laskennalliset verosaamiset 9 25,8
27,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä
682,6 73 % 688,0 73 %LYHYAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 18 118,0
118,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 116,0
124,6
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
1,9
2,7
Korolliset saamiset
0,5
0,5
Rahavarat ja muut rahoitusvarat 20 16,4
6,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä
252,8 27 % 252,2 27 %Varat yhteensä
935,4 100 % 940,2 100 %Oma pääoma ja velatOMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 618,9
554,3
Oma pääoma yhteensä 21 618,9 66 % 554,3 59 %PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 22 69,3
75,4
Muut velat
4,1
4,1
Laskennalliset verovelat 9 44,3
45,0
Eläkevelvoitteet 23 7,3
8,2
Varaukset 24 3,9
5,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä
129,0 14 % 138,4 15 %LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 22 20,4
82,5
Ostovelat ja muut velat 25 156,6
154,9
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
7,9
8,0
Varaukset 24 2,6
2,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä
187,5 20 % 247,5 26 %Oma pääoma ja velat yhteensä
935,4 100 % 940,2 100 %


Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.