VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

Konsernin rahavirtalaskelma


milj. euroa 2012 2011
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja 200,4 161,8
Oikaisut

Poistot ja arvonalentumiset 21,9 21,5

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -47,8 -42,7

Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto -87,0 -69,8

Tuotot sijoituksista -0,1 5,5

Rahoituserät 3,8 2,3

Biologisten hyödykkeiden muutos -5,6 1,0

Varausten muutos ja muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 2,4 -3,0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 88,1 76,9
Käyttöpääoman muutos

Korottomien saamisten muutos 10,6 -7,1

Vaihto-omaisuuden muutos -5,0 10,0

Korottomien velkojen muutos -0,5 9,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 93,2 89,6
Osinkotuotot osakkuusyhtiöltä 26,8 40,9
Maksetut rahoituskulut (netto) -4,6 -5,9
Maksetut verot -20,3 -17,2
Liiketoiminnan rahavirta (A) 95,0 107,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Hankinnat ja investoinnit rahoitusvaroihin -0,2 -0,2
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin -32,7 -24,4
Käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot 0,9 0,6
Osakkuusyhtiöosakkeiden luovutustulot 126,4 109,7
Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot
6,3
Muu investointien rahavirta 0,1 0,3
Investointien rahavirta (B) 94,5 92,3
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten saamisten muutos 0,1 -0,4
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,1 1,3
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -2,5 -0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos -61,2 -41,9
Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,5 -2,5
Muiden rahoituserien rahavirta 0,0 -0,2
Maksetut osingot -112,2 -155,6
Rahoitustoimintojen rahavirta (C) -179,2 -199,5
Likvidien varojen muutos (A+B+C) 10,3 0,3
Likvidit varat kauden alussa 6,1 5,8
Kurssimuutosten vaikutus -0,1 0,0
Likvidit varat kauden lopussa 16,4 6,1
Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.