hallituksen toimintakertomus 2012

Vuosi 2012 lyhyesti

Fiskarsin liiketoiminta kehittyi vuonna 2012 tasaisesti huolimatta epävakaasta liiketoimintaympäristöstä ja Euroopan heikkenevästä taloustilanteesta. Liikevaihto kasvoi 1 % 747,8 milj. euroon (2011: 742,5 milj. euroa), vaikka Silva-liiketoiminta myytiin vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä ja lumityökalujen myynti oli pienempää kuin vuonna 2011.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 2 % 63,1 milj. euroon, mikä on jälleen kaikkien aikojen korkein taso. Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos kasvoi 21 % 63,9 milj. euroon (52,8). Hyvään kehitykseen vaikutti oman toiminnan tehostuminen.

Liiketoiminnan rahavirta oli 95,0 milj. euroa (107,4) ja osakekohtainen tulos oli 2,18 euroa (1,91), sisältäen 1,06 (0,85) euron kertaluonteisen voiton Wärtsilä-osakkeiden myynnistä. Hallitus ehdottaa osingoksi 0,65 euroa osakkeelta (0,62 sekä lisäosinko 0,75).

Konsernin tuloskehitys

Toimintaympäristö vuonna 2012

Epävarma taloustilanne ja julkisen talouden leikkaukset heikensivät kuluttajien luottamusta Euroopassa vuonna 2012, ja vähittäiskauppa hallinnoi edelleen varastojaan tarkasti. Tilanne Pohjois-Euroopassa oli vakaampi kuin Etelä-Euroopassa, jossa markkinaolosuhteet olivat erityisen haastavia. Taloustilanne heikkeni vuoden mittaan, mikä vaikutti vähittäiskauppaan ja kuluttajiin useilla markkinoilla. Monissa maissa puutarha-alan vähittäiskauppa kärsi lisäksi epätavallisen sateisesta säästä.

Pohjois-Amerikassa vuosi alkoi varovaisen optimismin merkeissä, ja kuluttajat tuntuivat rohkaistuvan ja olevan halukkaita tekemään siirtyneitä ostoksiaan. Kevään ja kesän mittaan kuluttajien luottamus kuitenkin heikkeni uudelleen, kun pessimismi taloustilanteesta syveni. Lämmin sää auttoi puutarha-alan kauppiaita, joista osa myi edelleen edellisvuodelta yli jääneitä varastojaan. Vuoden loppua kohti rohkaisevat talousuutiset vahvistivat kuluttajien luottamusta ja vähittäiskauppa kasvoi, mutta vuoden lopussa huolet talouskuilusta latistivat jälleen tunnelman. Kauppa vältteli edelleen varastojen täydentämistä vähittäiskaupan kasvusta huolimatta.

Liikevaihtomilj. euroa 2012 2011 Muutos Muutos vn*
Konserni 747,8 742,5 1 % -3 %
EMEA 501,9 516,8 -3 % -4 %
Amerikka 250,4 232,5 8 % 0 %

* vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Liiketulos (EBIT)milj. euroa
2012 2011 Muutos
Konserni
63,9 52,8 21 %
EMEA
42,6 33,7 26 %
Amerikka
34,2 30,5 12 %
Muut
-12,9 -11,4 13 %

 

Liikevaihto ja liiketulos

Tammi-joulukuussa Fiskars-konsernin liikevaihto kasvoi 1 % 747,8 milj. euroon (742,5), vaikka Silva-liiketoiminta myytiin vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä ja lumityökalujen myynti oli pienempää kuin vuonna 2011. Vertailukelpoinen liikevaihto, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Silvaa Q1–Q2 2011, pieneni 1 %. EMEA-segmentin liikevaihto pieneni, kun taas Amerikka-segmentin liikevaihto kasvoi myönteisen valuuttakurssikehityksen myötä.

EMEA-segmentin liikevaihto oli 501,9 milj. euroa (516,8) ja Amerikka-segmentin 250,4 milj. euroa (232,5).

Tammi-joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 2 % 63,1 milj. euroon, mikä on jälleen kaikkien aikojen korkein taso. Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos kasvoi 21 % 63,9 milj. euroon (52,8). Hyvään kehitykseen vaikutti oman toiminnan tehostuminen.

EMEA-segmentin liiketulos oli 42,6 milj. euroa (33,7), mikä sisälsi heinä-syyskuussa 2012 0,8 milj. euron kertaluonteisen tuloutuksen Silvan vuonna 2011 tapahtuneeseen myyntiin liittyvästä varauksesta. Vuonna 2012 ei ollut kertaluonteisia kuluja. Vuonna 2011 EMEA-segmentin kertaluonteiset kulut olivat yhteensä 9,3 milj. euroa, josta 5,3 milj. euroa liittyi Silva-liiketoiminnan myyntiin ja 3,0 milj. euroa markkinaoikeuden määräämään seuraamusmaksuun. Vuonna 2012 Amerikka-segmentin liiketulos kasvoi 12 % 34,2 milj. euroon (30,5, sisältäen 1,1 milj. euron kertaluonteisen tuotteiden takaisinvetokustannuksen kolmannella neljänneksellä). Tuloskehitykseen vaikutti askarteluliiketoiminnan myynnin kasvu.

Rahoituserät ja tulos

Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 47,8 milj. euroa (42,7), ja puuvarannon käyvän arvon muutos oli 5,6 milj. euroa (-1,0). Biologisten hyödykkeiden käypä arvo kasvoi 4,4 milj. euroa vuoden 2012 aikana tehdyn, kolmannen osapuolen verifioiman metsävarallisuuden inventoinnin vuoksi, jossa sekä metsän määrä kokonaisuutena että eri puutavaralajien osuudet arvioitiin uudelleen.

Tammi-joulukuun nettorahoituskulut olivat -3,8 milj. euroa (-2,4). Tulos ennen veroja oli 200,4 milj. euroa (161,8). Vuoden 2012 toisella neljänneksellä Fiskars kirjasi 87,0 milj. euron (Q1 2011: 69,8) voiton Wärtsilä-omistuksensa osittaisesta myynnistä. Vuonna 2011 joulukuussa päätetyllä muutoksella vuoden 2012 Suomen yhteisöverokantaan oli positiivinen vaikutus tuloveroihin 2011. Osakekohtainen tulos oli 2,18 euroa (1,91) vuonna 2012.

Investointiohjelma EMEAssa

Fiskarsin uusi, integroitu toimintamalli on toteutusvaiheessa. Fiskars käynnisti joulukuussa 2010 merkittävän viisivuotisen investointiohjelman, jonka tavoitteena on luoda EMEA-alueelle kilpailukykyiset rakenteet, järjestelmät ja prosessit muun muassa uuden yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) avulla.

Noin 50 milj. euron investointi rahoitetaan liiketoiminnan rahavirrasta. Näiden vuosien aikana ohjelma kasvattaa Fiskarsin liiketoiminnan kuluja ja investointeja.

Järjestelmän käyttöönotto aloitettiin ensimmäisissä maissa vuoden 2012 aikana. Merkittävimmät käyttöönotot tapahtuvat vuosien 2013 ja 2014 aikana.

Käyttöönottovaiheen jälkeen ohjelman odotetaan parantavan entisestään Fiskarsin toimintojen tehokkuutta ja vähitellen myös kannattavuutta ja rahavirtaa. Hanke luo pohjan entistäkin paremmalle asiakaspalvelulle ja kasvulle.

Rahavirta, tase ja rahoitus

Tammi-joulukuussa liiketoiminnan rahavirta oli 95,0 milj. euroa (107,4). Rahavirta sisältää osakkuusyhtiö Wärtsilän maksamia osinkoja 26,8 milj. euroa (40,9).

Investointien rahavirta oli vuoden aikana 94,5 milj. euroa (92,3). Investointien rahavirta sisältää Wärtsilä-osakkeiden myyntituloa 126,4 milj. euroa (109,7). Vuonna 2011 Silvan myynnillä oli yhteensä noin 6,3 milj. euron positiivinen vaikutus investointien rahavirtaan. Tammi-joulukuun 2012 rahavirta investointien jälkeen oli -179,2 milj. euroa (-199.5).

Vuoden investoinnit olivat 32,7 milj. euroa (24,4). Investointien kasvu liittyy pääasiassa joulukuussa 2010 aloitettuun investointiohjelmaan EMEAssa. Yhtiö investoi lisäksi tuotekehitykseen sekä tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja korvausinvestointeihin.

Poistot olivat 21,9 milj. euroa (21,5) vuonna 2012.

Fiskarsin käyttöpääoma oli joulukuun lopussa 71,4 milj. euroa (82,7). Omavaraisuusaste kasvoi ollen 66 % (59), ja nettovelkaantumisaste oli 12 % (27).

Rahavarat olivat kauden lopussa 16,4 milj. euroa (6,1). Korollinen nettovelka oli 72,4 milj. euroa (150,8). Lyhytaikainen velka oli 20,4 milj. euroa (82,5) ja pitkäaikainen velka oli 69,3 milj. euroa (75,4). Lyhytaikainen velka koostuu ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 430 milj. euroa (455) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.

Fiskars allekirjoitti marraskuussa 2012 sopimuksen 80 milj. euron valmiusluotosta, joka korvaa yhtiön marraskuussa 2007 allekirjoittaman sopimuksen 80 milj. euron valmiusluotosta. Uuden valmiusluoton kesto on viisi vuotta, ja se on tarkoitettu yhtiön yleisiin tarkoituksiin.

Tuotekehitys

Konsernin tuotekehityskustannukset olivat 8,1 milj. euroa (8,6) eli 1,1 % liikevaihdosta (1,2). Muutos johtui Silva-liiketoiminnasta luopumisesta.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 364 (3 545) kokoaikaista vastaavaa työntekijää (FTE). Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli 3 449 henkilöä (3 574), joista 1 610 (1 670) Suomessa. Henkilöstön vähentyminen johtuu pääasiassa Silva-liiketoiminnan myynnistä heinäkuussa 2011.

Henkilöstö (FTE), keskimäärin
2012 2011 Muutos
Konserni
3 364 3 545 -5 %
EMEA
2 604 2 798 -7 %
Amerikka
550 566 -3 %
Muut
210 180 17 %

 

Toimintasegmentit ja liiketoiminta-alueet

Fiskarsin toimintasegmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut (kiinteistöt, konsernihallinto ja palvelukeskus).

Liiketoiminta-alueet ovat Koti (Asumisen ja Keittiön sekä koulun, toimiston ja askartelun tuotteet), Puutarha (puutarhatuotteet) ja Ulkoilu (ulkoiluvälineet ja veneet).


Liiketoiminta-alueet 

Liikevaihtomilj. euroa 2012 2011 Muutos Muutos vn*
Koti 322,8 306,3 5 % 3 %
Puutarha 287,6 294,3 -2 % -5 %
Ulkoilu 133,3 137,8 -3 % -8 %

* vertailukelpoisin valuuttakurssein. 

EMEA

milj. euroa
2012 2011 Muutos
Liikevaihto
501,9 516,8 -3 %
Liiketulos (EBIT)
42,6 33,7 26 %
Investoinnit
8,4 13,4 -37 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin
2 604 2 798 -7 %

 

EMEA-alueen liikevaihto pieneni Silva-liiketoiminnasta luopumisen ja lumityökalujen ja veneiden myynnin pienenemisen vuoksi 3 % 501,9 milj. euroon (516,8). Vertailukelpoinen liikevaihto (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Silvaa tammi-kesäkuussa 2011) laski 2 %.

Kodinliiketoiminnan myynti kasvoi Asumisen kategorian johdolla. Kasvua tukivat onnistuneet lanseeraukset ja jakelun kasvu. Keittiö- ja askartelutuotteiden myynti ei yltänyt edellisvuoden tasolle.

Puutarhatuotteiden myynti jäi edellisvuodesta, jolloin lumityökalujen kysyntä oli poikkeuksellisen suurta. Fiskarsin markkinaosuus ja myynti muissa kategorioissa kasvoivat edelleen Keski-Euroopassa markkinointikampanjoiden tukemana, vaikka sää myyntikaudella oli sateinen.

Ulkoilutuotteiden myynti ylsi vuoden 2011 tasolle, vaikka Silva-liiketoiminnasta luovuttiin heinäkuussa 2011. Panostukset Gerberin kansainväliseen laajentumiseen tuottivat vahvaa myynnin kasvua. Veneliiketoiminta kärsi epävarmasta taloustilanteesta, mutta Buster-veneet pitivät markkinajohtajan asemansa.

Segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 41,8 milj. euroa (42,0). Toiminnan tehokkuus kasvoi, mutta tietojärjestelmäkustannukset olivat suurempia kuin vuonna 2011. Fiskars kirjasi heinä-syyskuussa 2012 kertaluonteisen 0,8 milj. euron tuloutuksen Silvan myyntiin liittyvän varauksen purkamisesta.


Amerikka 

milj. euroa
2012 2011 Muutos
Liikevaihto
250,4 232,5 8 %
Liiketulos (EBIT)
34,2 30,5 12 %
Investoinnit
4,4 3,9 13 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin
550 566 -3 %

 

Amerikka-segmentin liikevaihto kasvoi 8 % 250,4 milj. euroon (232,5), askartelu- ja puutarhaliiketoimintojen hyvän kehityksen sekä Yhdysvaltojen dollarin vahvistumisen tukemana. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.

Puutarhaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi, kun myynti useille tärkeille asiakkaille kehittyi myönteisesti.

Koulun, askartelun ja toimiston tuotteiden liikevaihto jatkoi vahvaa kehitystä hyvin sujuneiden tuotelanseerausten ja kouluunpaluukampanjoiden vauhdittamana.

Viranomaismyynnin heikentynyt kysyntä vaikutti ulkoiluliiketoimintaan, joka ei päässyt vuoden 2011 ennätystasolle. Myynti kaupalliselle segmentille kasvoi.

Segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 34,2 milj. euroa (30,5). Tulosparannukseen vaikutti askartelutuotteiden vahva menekki. Vuonna 2011 Fiskars kirjasi kolmannella neljänneksellä 1,1 milj. euron kertaluonteisen puutarhatuotteiden takaisinvetoon liittyvän kulun.

Muut 

milj. euroa
2012 2011 Muutos
Liikevaihto
6,3 6,2 2 %
Liiketulos (EBIT)
-12,9 -11,4 13 %
Investoinnit
20,0 7,5 168 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin
210 180 17 %

 

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää Fiskarsin Kiinteistöt, konsernihallinnon ja yhteiset toiminnot.

Segmentin liikevaihto oli 6,3 milj. euroa (6,2), mistä suurin osa oli puumyynnin tuloja ja kiinteistöistä saatuja vuokratuloja. Tammi-joulukuun liiketulos -12,9 milj. euroa (-11,4).

Royal Copenhagenin osto

Fiskars allekirjoitti 12.12.2012 sitovan sopimuksen tanskalaisen Royal Copenhagen A/S:n ja Royal Scandinavian Modern KK Japanin osakekantojen ostosta Royal Scandinavia A/S:ltä, jonka määräysvaltainen emoyhtiö on tanskalainen pääomasijoitusyhtiö Axcel.

Arvostetun tanskalaisen posliinituoteyhtiön Royal Copenhagenin osto vauhdittaa Fiskarsin kodinliiketoiminnan kansainvälistä kasvua, kun yhtiö luo ainutlaatuisen valikoiman johtavia pohjoismaisia kattamisen brändejä. Kauppa vahvistaa Fiskarsin asemaa Pohjoismaiden lisäksi Aasiassa, jossa Royal Copenhagen on yksi johtavista kattamisen premium-brändeistä.

Kauppahinta oli 66 milj. euroa, josta kaupan toteutumishetkellä vähennetään nettovelka ja jota oikaistaan käyttöpääomaan liittyvillä erillä. Kauppa saatiin päätökseen 4.1.2013, ja Royal Copenhagenista tuli osa Fiskarsin Koti-liiketoiminta-aluetta.


Vuonna 2011 Royal Copenhagenin raportoitu liikevaihto oli 66 milj. euroa, liiketulos (EBIT) 5 milj. euroa ja taseen loppusumma 55 milj. euroa. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 749 henkilöä. Alustavien, Tanskan kirjanpitokäytännön mukaisten tilintarkastamattomien tietojen mukaan Royal Copenhagenin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuonna 2012. Kaupalla odotetaan olevan positiivinen vaikutus Fiskars-konsernin liiketulokseen vuodesta 2013 lähtien. Lopullinen vaikutus vuonna 2013 riippuu kaupan jälkeisistä kustannuksista.

Uusi Wärtsilä-omistajastrategia

Fiskars-konserni sopi 24.4.2012 Investor AB:n kanssa yhteistyöstä vahvan pitkäjänteisen omistajan luomiseksi Wärtsilälle. Omistusten juridinen yhdistyminen tapahtuu myöhemmin, mutta yhtiöt toimivat Wärtsilä-omistuksen suhteen yhteistoimin kyseisestä päivästä lähtien.

Osana yhteistyösopimusta Fiskarsin tytäryhtiö Avlis AB myi 2,08 % Wärtsilän osakkeista Investorille 30,90 euron osakekohtaiseen hintaan, yhteensä noin 126,8 milj. eurolla. Fiskars-konserni kirjasi kaupasta noin 87,0 milj. euron kertaluonteisen voiton huhti-kesäkuun 2012 tulokseen.

Fiskars omistaa nyt 13,0 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä (15,1) ja on edelleen Wärtsilän suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Fiskars-konserni ja Investor AB omistivat vuoden lopussa yhdessä 42 948 325 Wärtsilän osaketta, joka on 21,77 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Wärtsilä muodostaa edelleen yhden Fiskars-konsernin toiminnallisista segmenteistä ja sitä käsitellään osakkuusyhtiönä, sillä Fiskars-konserni arvioi itsellään olevan edelleen merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä.

Osakkuusyhtiö Wärtsilä

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.3.2012. Fiskarsin hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh sekä Fiskarsin hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth valittiin uudelleen Wärtsilän hallitukseen.

Wärtsilän yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta (1,75), mikä merkitsi 26,8 milj. euron (40,9) osinkotuloa Fiskarsille.

Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta oli 47,8 milj. euroa (42,7) tammi-joulukuussa. Joulukuun lopussa Fiskarsin omistamien Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo oli 839,0 milj. euroa (663,9) eli 10,24 euroa (8,11) Fiskarsin osakkeelta. Wärtsilän osakkeen päätöskurssi oli 32,72 euroa (22,32). Fiskarsin omistamien Wärtsilä-osakkeiden tasearvo oli 280,4 milj. euroa (300,8).

Muutoksia johdossa

Fiskars nimitti 2.3.2012 konsernin talousjohtajan Teemu Kangas-Kärjen Koti-liiketoiminta-alueensa johtajaksi. Jyri Virrantuomi, Vice President, Finance, nimitettiin konsernin väliaikaiseksi talousjohtajaksi. Koti-liiketoiminta-alueen edellinen johtaja Jaakko Autere jätti yhtiön. Fiskars-konsernin uusi talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Ilkka Pitkänen aloitti tehtävässään syyskuun alussa 2012, raportoiden konsernin toimitusjohtajalle Kari Kauniskankaalle.

Fiskars julkisti toukokuussa 2012 EMEA-alueen uuden myyntiorganisaation, jonka tarkoitus on vauhdittaa liiketoiminnan kasvua. Syyskuun alusta lähtien kaksi uutta myyntialuetta – Pohjoinen ja Keski-Eurooppa – vastaavat alueidensa kaupallisesta menestyksestä. Jakob Hägerström nimitettiin Pohjoisen myyntialueen ja Axel Goss Keski-Euroopan myyntialueen johtajaksi. Molemmat raportoivat konsernin toimitusjohtajalle Kari Kauniskankaalle.

Fiskars tiedotti toukokuun lopussa, että konsernin tuotanto- ja logistiikkajohtaja Hille Korhonen siirtyisi uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle marraskuussa. Fiskars nimitti 20.11.2012 toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Garden EMEAn tuotantojohtaja Risto Gagglin.


Osake ja osakkeenomistajat

Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakesarja (FIS1V). Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.

Osakkeiden kokonaismäärä kauden lopussa oli 82 023 341, joka sisältää 118 099 (118 099) omaa osaketta. Omat osakkeet vastaavat 0,14 % (0,14) yhtiön osakkeista ja äänistä. Osakepääoma pysyi entisellään 77 510 200 eurossa.

Hallitus päätti 2.8.2012 aloittaa yhtiökokouksen 15.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan miljoona (1 000 000) kappaletta, eli noin 1,2 % koko osakekannasta. Omia osakkeita ei hankittu vuoden 2012 aikana.

Fiskarsin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalla. Osakkeen keskikurssi oli 15,67 euroa vuonna 2012 (16,92). Joulukuun lopussa päätöskurssi oli 16,69 (13,94) euroa osakkeelta ja Fiskarsin markkina-arvo ilman omia osakkeita oli 1 367,0 milj. euroa (1 141,8). Osakkeita vaihdettiin tammi-joulukuussa 4,9 miljoonaa kappaletta (5,7), mikä on 6,0 % (7,0) osakkeiden määrästä.

Osakkeenomistajia oli joulukuun lopussa yhteensä 16 148 (15 339). Vuoden aikana Fiskarsille ei ilmoitettu merkittävistä muutoksista sen suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Fiskars soveltaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.10.2010. Koodin suosituksen 51 mukainen Fiskarsin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012 julkistetaan vuoden 2013 viikolla 8 erillisenä raporttina.

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n viimeksi 9.10.2009 päivitettyä listayhtiöiden sisäpiiriohjetta sekä yrityksen omia sisäpiirisääntöjä, jotka on viimeksi päivitetty 1.9.2012.

Varsinainen yhtiökokous 2012

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2012. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,62 euroa osakkeelta eli yhteensä 50,8 milj. euroa. Osinko maksettiin 27.3.2012.

Hallituksen jäsenten määrä pysyi ennallaan yhdeksässä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ingrid Jonasson Blank, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab, joka nimesi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita sekä luovuttamaan enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita. Hallitus voi päättää osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.


Hallitus nimitti tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin sekä Karsten Slotten. Hallitus nimitti palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Ingrid Jonasson Blankin sekä Jukka Suomisen. Hallitus nimitti nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin sekä Paul Ehrnroothin.

Ylimääräinen yhtiökokous 2012

Fiskarsin myytyä 2,08 % Wärtsilän osakkeista Investorille, Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 12.9.2012 maksaa osakkeenomistajille 0,75 euron ylimääräisen osingon tilikaudelta 2011, yhteensä 61,4 milj. euroa. Osinko maksettiin 24.9.2012.

Varsinainen yhtiökokous 2013

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingin Messukeskuksessa 14.3.2013 alkaen klo 15.00. Kokouskutsu julkaistaan erikseen.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilikauden 2012 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 778,8 milj. euroa (448,8). Jakokelpoisen oman pääoman kasvu johtui pääosin Avlis AB:n tytäryhtiöosakkeiden arvonalennustappion perumisesta. Vuodelta 2012 hallitus esittää jaettavaksi osinkoa 0,65 euroa osakkeelta.

Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä oli 81 905 242. Esityksen mukaan osinkoa jaettaisiin siis 53,2 milj. euroa. Tämän jälkeen jakokelpoisiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 725,6 milj. euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia lukuun ottamatta Royal Copenhagenin hankintaa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Fiskarsin liiketoimintaan, tulokseen tai kassavirtaan voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Fiskars selostaa liiketoiminnan riskit ja riskienhallinnan vuosikertomuksessaan sekä internet-sivuillaan. Merkittävimmät riskit ovat:

  • Yleisen taloudellisen tilanteen ja kulutuskysynnän heikentyminen Fiskarsille tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
  • Suurten asiakkaiden menettäminen tai niiden ostojen merkittävä vähentyminen tai vakava häiriö jakelukanavan toiminnassa
  • Äkilliset tai huomattavat muutokset raaka-aineiden tai energian hinnoissa tai saatavuudessa; merkittävimmät raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi
  • Toimitusketjuun liittyvät toimitusongelmat sekä maariskit etenkin Aasiassa sijaitsevien toimittajien osalta
  • Kuluttajien luottamuksen heikentyminen yhtiön brändejä kohtaan
  • Epäsuotuisten sääolosuhteiden vaikutus etenkin puutarhaliiketoimintaan
  • Valuuttakurssien muutosten epäsuotuisa vaikutus Fiskarsin kilpailukykyyn sekä raportoituun liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen
  • Kaikkiin yrityskauppoihin liittyy huolellisesta due diligence -prosessista huolimatta riskejä
  • Osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksen tai osingon merkittävä heikentyminen
  • 2010 aloitetun viisivuotisen prosessi- ja tietojärjestelmähankkeen viivästyminen, tai epäonnistuminen sen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa

Oikeustapaukset

Fiskarsin tytäryhtiötä Iittala Group Oy Ab:ta koskeva oikeuskäsittely markkinaoikeudessa saatiin päätökseen tammikuussa 2012.


Fiskars on osallisena joukossa oikeustoimia, vaateita ja muita käsittelyjä, joiden lopullista tulosta ei voida ennustaa. Kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat seikat huomioon ottaen tapauksilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Näkymät vuodelle 2013

Fiskarsin toimintaympäristö pysyi epävakaana vuonna 2012, eikä käännettä ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Pitkittynyt taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa sekä kuluttajien että kaupan käyttäytymiseen.

Fiskars jatkaa yhtenäisen kuluttajatuoteyhtiöstrategiansa sekä EMEA-alueen investointiohjelman toteuttamista. Yhtiö jatkaa myös investointeja tuotekehitykseen ja markkinointiin kehittääkseen tuotevalikoimaansa ja kilpailuasemaansa.

Fiskars liitti tammikuussa 2013 Royal Copenhagenin osaksi kodinliiketoimintaansa. Yrityskaupalla odotetaan olevan positiivinen vaikutus konsernin liiketulokseen, mutta lopullinen vaikutus riippuu kaupan jälkeisistä kustannuksista vuonna 2013.

Fiskars arvioi koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2012 tasosta.

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin tulokseen ja rahavirtaan vuonna 2013.

Helsingissä 7.2.2013

FISKARS OYJ ABP
Hallitus