VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

17. Oma pääoma


euroa 2012 2011
Osakepääoma
1.1. 77 510 200,00 77 510 200,00
Osakepääoma 31.12. 77 510 200,00 77 510 200,00Arvonkorotusrahasto
1.1. 3 789 720,00 3 789 720,00
Arvonkorotusrahasto 31.12. 3 789 720,00 3 789 720,00Omat osakkeet
1.1. -864 706,21 -793 554,00
Muutos
-71 152,21
Omat osakkeet yhteensä 31.12. -864 706,21 -864 706,21Muut rahastot
1.1. 3 204 313,18 3 204 313,18
Muut rahastot 31.12. 3 204 313,18 3 204 313,18Voittovarat
1.1. 449 614 854,32 435 802 698,26
Osingonjako -112 186 960,94 -155 630 371,80
Tilikauden voitto 442 232 098,22 169 442 527,86
Voittovarat 31.12. 779 659 991,60 449 614 854,32
vähennetään omat osakkeet -864 706,21 -864 706,21
Jakokelpoinen oma pääoma 31.12. 778 795 285,39 448 750 148,11