VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

10. Aineettomat hyödykkeet


euroa 2012 2011
Hankintamenot 1.1. 2 406 148,97 2 603 385,86
Lisäykset 17 594,38 218 237,50
Vähennykset
-365 486,97
Siirrot -2 898,88 -49 987,42
Hankintamenot 31.12. 2 420 844,47 2 406 148,97Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 1 799 651,99 1 965 725,14
Tilikauden suunnitelmapoistot 128 398,17 165 012,59
Vähennykset
-353 184,28
Siirrot
22 098,54
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 1 928 050,16 1 799 651,99Kirjanpitoarvo 31.12. 492 794,31 606 496,98