VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

Emoyhtiön tase


euroa Liite 31.12.2012
31.12.2011VastaavaaPYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 10 492 794,31
606 496,98Aineelliset hyödykkeet 11
Maa- ja vesialueet
15 456 681,34
15 455 097,84

Rakennukset
13 983 471,06
13 854 814,61

Koneet ja kalusto
1 233 656,44
1 556 910,68

Keskeneräiset hankinnat
462 376,38
978 494,87
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
31 136 185,22
31 845 318,00Sijoitukset 12
Tytäryhtiöosakkeet
880 487 444,36
592 405 728,04

Saamiset tytäryhtiöiltä
2 174 300,00
5 167 236,66

Muut osakkeet ja osuudet
6 326 313,57
6 147 777,76
Sijoitukset yhteensä
888 988 057,93
603 720 742,46Pysyvät vastaavat yhteensä
920 617 037,46 81 % 636 172 557,44 72 %VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 13 166 910,78
234 468,99Pitkäaikaiset lainasaamiset
22 805,22
27 805,22Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
163 060,08
129 497,23

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 14 218 605 412,76
239 405 896,59

Muut saamiset
144 734,56
3 085 993,96

Siirtosaamiset 15 1 352 879,21
1 489 405,05
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
220 266 086,61
244 110 792,83Rahat ja pankkisaamiset 16 1 629 990,00
487 814,02Vaihtuvat vastaavat yhteensä
222 085 792,61 19 % 244 860 881,06 28 %Vastaavaa yhteensä
1 142 702 830,07 100 % 881 033 438,50 100 %VastattavaaOMA PÄÄOMA 17
Osakepääoma
77 510 200,00
77 510 200,00

Arvonkorotusrahasto
3 789 720,00
3 789 720,00

Omat osakkeet
-864 706,21
-864 706,21

Muut rahastot
3 204 313,18
3 204 313,18

Edellisten tilikausien voitto
337 427 893,38
280 172 326,46

Tilikauden voitto (tappio)
442 232 098,22
169 442 527,86
Oma pääoma yhteensä
863 299 518,57 76 % 533 254 381,29 61 %TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 18 622 913,84
1 025 760,98VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen 19
Lainat rahoituslaitoksilta
63 868 804,00
64 092 858,80

Velat konserniyrityksille


2 398,36
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
63 868 804,00
64 095 257,16Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta
15 621 992,49
80 776 391,59

Ostovelat
485 350,16
492 321,06

Velat konserniyrityksille 20 190 678 343,45
194 561 720,70

Verovelat
1 022 583,06Muut velat
3 192 240,47
3 641 888,53

Siirtovelat 21 3 911 084,03
3 185 717,19
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
214 911 593,66
282 658 039,07Vieras pääoma yhteensä
278 780 397,66 24 % 346 753 296,23 39 %Vastattavaa yhteensä
1 142 702 830,07 100 % 881 033 438,50 100 %