VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

Emoyhtiön rahavirtalaskelma


euroa 2012 2011
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 446 394 047,76 170 756 123,36
Oikaisut
Poistot 1 616 884,47 1 692 039,48
Tuotot sijoituksista -115 273,50 -164 657,76
Korkotuotot ja osingot -63 453 940,33 -2 666 848,35
Korkokulut 3 638 451,83 4 569 791,86
Varausten muutos ja muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -383 116 291,26 -169 759 631,14
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4 963 878,97 4 426 817,45
Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten muutos 808 256,51 457 285,77
Vaihto-omaisuuden muutos 67 558,21 14 782,16

Korottomien velkojen muutos -5 763 324,04 144 199,78
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 76 369,65 5 043 085,16
Saadut osinkotuotot 60 302 231,32 506,81
Saadut rahoitustuotot 2 747 212,84 2 527 377,85
Maksetut rahoituskulut -4 053 880,75 -4 272 774,60
Maksetut verot -1 551 213,62 -6 026 521,04
Liiketoiminnan rahavirta (A) 57 520 719,44 -2 728 325,82
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Tytäryhtiöhankinnat
-131,40
Pääomanpalautus, Avlis AB 81 068 283,68 150 500 000,00
Investoinnit rahoitusvaroihin -207 373,61 -179 000,00
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin -803 316,48 -1 304 000,00
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 151 915,70 285 786,16
Muiden sijoitusten luovutustulot 311,09 296 000,00
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 2 997 936,66 70 204 189,82
Investointien rahavirta (B) 83 207 757,04 219 802 844,58
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden osto
-71 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos -64 429 668,40 -15 622 656,81
Lyhytaikaisten saamisten muutos 32 362 528,84 -64 312 874,12
Maksetut osingot -112 186 960,94 -155 630 371,80
Saatu/maksettu konserniavustus 4 667 800,00 18 109 000,00
Rahoitustoimintojen rahavirta (C) -139 586 300,50 -217 527 902,73
Likvidien varojen muutos (A+B+C) 1 142 175,98 -453 383,97
Likvidit varat kauden alussa 487 814,02 941 197,99
Likvidit varat kauden lopussa 1 629 990,00 487 814,02