OSAKKEET


Osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä

Fiskars Oyj Abp:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Large Cap -listalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja FIS1V, ja jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.


Osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 82 023 341. Osakepääoma oli edelleen 77 510 200 euroa.


Osakkeen tiedot


Markkina NASDAQ OMX Helsinki
ISIN FI0009000400
Kaupankäyntitunnus FIS1V (OMX)
Lista OMXH Suuret yhtiöt
Toimiala 3000 Kulutustavarat
Ylätoimialaluokka 3700 Kotitaloustarvikkeet
Osakkeiden lukumäärä 31.12.2012 82 023 341

 


Omat osakkeet

31.12.2012 yhtiön hallussa oli omia osakkeita 118 099 kpl, mikä vastaa 0,14 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiö on ostanut osakkeet NASDAQ OMX Helsingissä yhtiökokousten valtuutusten mukaisesti. Osakkeet on hankittu 10.12.2003 ja 22.8.2011 välisenä aikana.


Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai enintään 4 000 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Osakkeet voidaan hankkia tai luovuttaa poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 saakka.


Hallitus päätti 2.8.2012 aloittaa yhtiökokouksen 15.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan miljoona (1 000 000) kappaletta, eli noin 1,2 % koko osakekannasta. Omia osakkeita ei hankittu tilikauden aikana.


Osakkeiden lukumäärän muutokset 2008–2012A-osake K-osake Yhteensä

Osakkeita yhteensä 31.12.2008 54 944 492 22 565 708 77 510 200

30.7.2009 -54 944 492 -22 565 708 77 510 200
Osakesarjojen yhdistäminen
30.7.2009

4 513 141
Suunnattu anti: yksi uusi osake viidellä K-osakkeella
31.7.2009

11 863 964
Suunnattu anti Agrofinin osakkeenomistajille
3.8.2009

-11 863 964
Agrofinin sulautumiseen liittyvien osakkeiden mitätöinti
Osakkeita yhteensä 31.12.2009 82 023 341

Osakkeita yhteensä 31.12.2010 82 023 341

Osakkeita yhteensä 31.12.2011 82 023 341

Osakkeita yhteensä 31.12.2012 82 023 341Omat osakkeet 118 099